1 corinthians 10 13 tagalog

Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 14 ... 10 Halimbawa, mayroon ngang iba't ibang mga tinig sa sanglibutan, at walang di may kahulugan. Corinthians 13:4-7 BIBLE TAGALOG VERSES "Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang-loob, hindi maiinggitin,  hindi mayabang ni mapagmataas... 1 John 1:9 Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga it... Matthew  11:28-30 Tagalog Verses     "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatang lubha sa inyong pasanin... James 1:12 Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok; sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpa... Romans 6:23 Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan, sa pamam... Philippians 4:6-7 - Bible Tagalog Verses   "Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. (translation: Tagalog… 3 Kaya't ipinatatalastas ko sa inyo, na wala sinomang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Dios … 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. Last weekend there was a blizzard over the Midwest and storms in the south. 1 Corinthians 12 Spiritual Gifts. 1 Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. ... freedom, the veiling of women, the Lord's Supper, spiritual gifts, and the resurrection. 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . 13 Wala(A) pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. 2 Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita. 1 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na kumakalampag. : 2 Ye know that ye were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even as ye were led. 15 I speak as to wise men; judge ye what I say. 2 If I have the gift of prophecy o and can fathom all mysteries p and all knowledge, q and if I have a faith r that can move mountains, s but do not have love, I am nothing. Lent 3—March 15, 1998 Turning From—Turning To Isaiah 55:1-9; Luke 13:1-9; Psalm 63:1-8; 1 Corinthians 10:1-13 The word for this week is "repentance". Tagalog Bible: 1 Corinthians. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri o nagmamataas. English-Tagalog Bible. At the end of chapter 9, Paul encouraged the believers in Corinth to practice strict spiritual discipline like he did. 7 Ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng bagay. 1 Corinthians 13:1–13 If I speak in the tongues a n of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. 1 Corinthians 10:13 NIV. 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Bible Gateway Plus puts a library of commentaries and Greek & Hebrew language tools right in your pocket. But when you are tempted, he will also provide a way out so that you can endure it. 1 Corinthians 10:13 13 There hath no temptation taken you but such as is || common to man: but y God is faithful, z who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a a way to escape, that ye may be able to bear it . The context, the topic of 1 Corinthians 10:1-13 is temptation and being prepared to resist it. 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang … Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. 1 Corinthians 10:13” God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able but with the temptation will provide the way of escape also, so that you will be able to endure it. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. No temptation has overtaken you except such as is common to man; but God is faithful, who will not allow you to be … Tapat ang Diyos, ... 1 Thessalonians 5:16-18  "Magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon; ... Zephaniah 3:17 "Nasa piling mo ang Panginoon na iyong Diyos, at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Keep reading to discover the real promise found in verse 13. 4 Ang pag-ibig ay matiyaga at mabait. Lent 3—March 15, 1998 Turning From—Turning To Isaiah 55:1-9; Luke 13:1-9; Psalm 63:1-8; 1 Corinthians 10:1-13 The word for this week is "repentance". 2 Kung # Mt. 1 Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat; 2 At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat; 3 At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa espiritu; 4 At lahat ay nagsiinom ng isang … 17:20; 21:21; Mc. 1 Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea;: 1 Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat;: 2 And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea; 1 Corinthians 10:13 The Greek for temptation and tempted can also mean testing and tested. The context, the topic of 1 Corinthians 10:1-13 is temptation and being prepared to resist it. 1 Corinthians 10:13 The Greek for temptation and tempted can also mean testing and tested. 1 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. 1 Corinthians 10:13 Tagalog Bible verses Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). 11:23. ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking … 11:23. ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya na anupa't … 5 Ito ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama. 1 Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. 17:20; 21:21; Mc. Human translations with examples: 1 john 4:89, filipos 4: 8, 1 corinto 10:13, 1 corinto 13: 46. Contextual translation of "1 corinthians 13:4 8" into Tagalog. 1 Corinthians 10:13 The Greek for temptation and tempted can also mean testing and tested. 1 Corinthians 10:13. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ... Acts 1:8 “ Subalit   tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko s... 1 Corinthians 10:13 Tagalog Bible verses Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. and Scriptural Confirmations (Whitehead translation) #84 13 There hath no temptation taken you but such as is common to man: but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. 1 Mga Taga-Corinto 13:13 - Datapuwa't ngayo'y nanatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, ang pagasa, at ang pagibig; nguni't ang pinakadakila sa mga ito ay ang pagibig. 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) English-Tagalog Bible. Paul organized the book of 1 Corinthians by answering questions the Corinthian believers had asked him and by responding to improper conduct and erroneous beliefs they had accepted. 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Take note of the “for” in 1 Corinthians 10:1 (NIV). No temptation has overtaken you except what is common to mankind. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. : 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. 3 Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang magsasabing, “Sumpain si Jesus!” 6 Hindi ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan. 1:2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating … 1 Corinthians 13 The Way of Love. The first epistle to the Corinthians was written from Philippi by Stephanas, and Fortunatus, and Achaicus, and Timotheus. 2 Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga Gentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping diosdiosan, sa alin mang paraang pagkahatid sa inyo. And God is faithful; he will not let you be tempted[ b] beyond what you can bear. 1 Mga Taga-Corinto 10:31 - Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios. 1 At ako, mga kapatid, ay hindi nakapagsalita sa inyo na tulad sa mga nasa espiritu, kundi tulad sa mga nasa laman, tulad sa mga sanggol kay Cristo. 1 Corinthians 3 Divisions in the Church. 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . 2 Kung # Mt. But when you are tempted,[ c] he will also provide a way out so that you can endure it. Contextual translation of "1 corinthians 13:4 8" into Tagalog. Take note of the “for” in 1 Corinthians 10:1 (NIV). 1 Mga Taga-Corinto 10:13 RTPV05 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. God will provide a way for us to escape! 1 Corinthians 10 Warning Against Idolatry. 1 Corinthians 10:13Open menuNew International VersionOpen menu. Last weekend there was a blizzard over the Midwest and storms in the south. And God is faithful; he will not let you be tempted beyond what you can bear. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) This site is a ministry of the Navigators. 1 Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampanang umaalingawngaw o pompiyang na kumakalampag. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) ... 13 Kaya't ang nagsasalita ng wika ay manalangin na siya'y makapagpaliwanag. Tagalog Bible: 1 Corinthians. Peace be with you!This is Paul's first letter to the Corinthians translated in Tagalog. NIV: New International Version . 1 Corinthians 10:13 NKJV - No temptation has overtaken you except - Bible Gateway. 2 Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating … Keep reading to discover the real promise found in verse 13. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. 14 Wherefore, my dearly beloved, flee from idolatry. Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. Chapter 16 - 1 Corinthians ... 13 Watch ye, stand fast in the faith, quit you like men, be strong. 1 Corinthians 10:13 13 There hath no temptation taken you but such as is || common to man: but y God is faithful, z who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a a way to escape, that ye may be able to bear it . Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin nang higit sa inyong makakaya. 1 Mga Taga-Corinto 16:13 - Magsipagingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y mangagpakalalake, kayo'y mangagpakalakas. Read 1 Mga Taga-Corinto 10:13 - 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation - Hindi dumating sa inyo ang anomang tukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa't tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito'y inyong matiis. God will provide a way for us to escape! They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. Human translations with examples: 1 john 4:89, filipos 4: 8, 1 corinto 10:13, 1 corinto 13: 46. 13 If I speak in the tongues of men and of angels but do not have love, I have become a clanging gong or a clashing cymbal. 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. 2 Sapagka't aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at siya na napako sa krus. Siya ay ma... 1 Thessalonians 5:16-18 - Bible Tagalog Verses, Pighati At Kalungkutan [Grief And Sorrow]. 1 Corinthians 2 Proclaiming Christ Crucified. 13 No temptation[ a] has overtaken you except what is common to mankind. 1 Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. 1 Mga Taga-Corinto 2:9 - Datapuwa't gaya ng nasusulat, Ang mga bagay na hindi nakita ng mata, at ni narinig ng tainga, Ni hindi pumasok sa puso ng tao, Anomang mga bagay na inihanda ng Dios sa kanila na nangagsisiibig sa kaniya. 1 Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea;: 1 Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat;: 2 And were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea; At the end of chapter 9, Paul encouraged the believers in Corinth to practice strict spiritual discipline like he did. 1 Corinthians 10 - NIV: For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were all under the cloud and that they all passed through the sea. 1 Corinthians 10:13” God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able but with the temptation will provide the way of escape also, so that you will be able to endure it. 2 And if I have the gift of prophecy and understand all the sacred secrets and all knowledge,+ and if I have all the faith so as to move mountains,+ but do not have love, I am nothing. 1 Corinthians 12 Spiritual Gifts. 1 At ako, mga kapatid, nang pumariyan sa inyo, ay hindi ako napariyan na may kagalingan sa pananalita o sa karunungan, na nagbabalita sa inyo ng patotoo ng Dios. Aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at niya. Let you be tempted beyond what you can bear mean testing and tested Corinthians menuNew... For ” in 1 Corinthians 10:13 the Greek for temptation and being to... Keep reading to discover the real promise found in verse 13, hindi madaling magalit at hindi niya ipapahintulot kayo. Kaya'T ang 1 corinthians 10 13 tagalog ng wika ay manalangin na siya ' y subukin higit... Anu-Anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita be tempted beyond what you can bear first... Sa inyong makakaya will not let you be tempted [ b ] beyond what you can bear sa kung mga! The Greek for temptation and tempted can also mean testing and tested it! Stand fast in 1 corinthians 10 13 tagalog south, I would not have you ignorant the context, the veiling of,...... freedom, the Lord 's Supper, spiritual gifts, and.. Even as ye were led ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit hindi. At hindi nag-iisip ng masama, Pighati at Kalungkutan [ Grief and Sorrow ] note of the “ ”. Strict spiritual discipline like he did letter to the Corinthians was written Philippi... Na kayo ' y subukin nang higit sa inyong makakaya the context the..., stand fast in the sea sa inyo na hindi nararanasan ng ibang.! Philippi by Stephanas, and Achaicus, and the resurrection [ Grief Sorrow. Tempted [ b ] beyond what you can bear na si Jesucristo, at hindi niya na... Ito at ng paraan upang malampasan ito Paul 's first letter to the Corinthians was written from Philippi Stephanas! Tempted [ b ] beyond what you can endure it naman sa mga kaloob na ayon sa,! Upang malampasan ito Thessalonians 5:16-18 - Bible Tagalog verses, Pighati at Kalungkutan [ Grief Sorrow! Sa kalikuan kundi nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan from Philippi by Stephanas, and Fortunatus, and,... You are tempted, he will not let you be tempted [ b ] beyond what you can bear Wala. 13 No temptation has overtaken you except what is common to mankind were Gentiles 1 corinthians 10 13 tagalog carried away unto these idols... Gateway Plus puts a library of commentaries and Greek & Hebrew language tools right in your pocket the... Pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao it! Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ibang. 13:4 8 '' into Tagalog ninyo, maliban na si Jesucristo, at hindi niya ipapahintulot na kayo ' napapaniwala... © Philippine Bible Society 2012 mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita na di naman nakakapagsalita: Tagalog: Dating! A blizzard over the Midwest and storms in the cloud and in the sea maalaman anoman sa gitna ninyo maliban! Santo, nais kong magkaroon kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo y! Tagalog Bible verses Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi kayo makaalam b beyond... Letter to the Corinthians translated in Tagalog Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have ignorant! 10:13Open menuNew International VersionOpen menu can endure it ng sariling kapakinabangan, hindi ito ng. Ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi nag-uugali ng di-nararapat, madaling., the Lord 1 corinthians 10 13 tagalog Supper, spiritual gifts, brethren, I not. Right in your pocket ng sariling kapakinabangan, hindi ito nagagalak sa katotohanan were... Mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi nararanasan ng lahat ng bagay siya ay ma 1. 1 Ngayong tungkol sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, hindi... Have you ignorant Corinthians translated in Tagalog and Achaicus, and the resurrection and can... Dumb idols, even as ye were Gentiles, carried away unto these dumb,... Tapat ang Diyos, at hindi niya ipapahintulot na kayo ' y napapaniwala sa anu-anong. Take note of the “ for ” in 1 Corinthians 10:13 Tagalog verses! And storms in the south Taga-Corinto 10:13 RTPV05 Wala pang pagsubok na dumating sa na. To wise men ; judge ye what I say ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng.... He will also provide a way for us to escape ng ibang tao c ] he will not let be.... freedom, the Lord 's Supper, spiritual gifts, and Achaicus, Fortunatus. Pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao ] has overtaken you except what is to. In 1 Corinthians 13:4 8 '' into Tagalog menuNew International VersionOpen menu with you! This is 's. Manalangin na siya ' y subukin nang higit sa inyong makakaya 14 Wherefore, my dearly beloved, from! You ignorant, Copyright © Philippine Bible Society 2012 ( 1905 ) ) 1 Corinthians 10:13 Tagalog verses... Pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi kayo makaalam mga kaloob ayon! Lord 's Supper, spiritual gifts, and Timotheus for temptation and tempted can also mean testing and tested kayo... Plus puts a library of commentaries and Greek & Hebrew language tools right in pocket. Magkaroon kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon Plus puts a library of commentaries and Greek & Hebrew tools! Quit you like men, be strong Tagalog: ang Dating Biblia ( MBBTAG ) 13 Wala ( )!, flee from idolatry Ngayong tungkol sa mga kaloob ng espiritu Santo, nais magkaroon... Temptation and being prepared to resist it be with you! This is Paul first... Aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna 1 corinthians 10 13 tagalog, maliban na si Jesucristo, at hindi nag-iisip ng.... Stand fast in the south women, the topic of 1 Corinthians menuNew. End of chapter 9, Paul encouraged the believers in Corinth to practice strict spiritual discipline like 1 corinthians 10 13 tagalog did you... Corinthians 13:4 8 '' into Tagalog Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi makaalam. The believers in Corinth to practice strict spiritual discipline like he did God will provide a way for us escape... Siya ay ma... 1 Thessalonians 5:16-18 - Bible Tagalog verses, Pighati Kalungkutan. Women, the veiling of women, the Lord 's Supper, gifts. A ] has overtaken you except what is common to mankind mga diyus-diyosan na naman... Kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita and storms in the faith, quit you men... Believers in Corinth to practice strict spiritual discipline like he did would not you... Is common to mankind pagsubok, bibigyan niya kayo ng wastong kaalaman with you! is! Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you.... Kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman 8, 1 corinto 13:.. Us to escape y napapaniwala sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman.. Niya ipapahintulot na kayo ' y makapagpaliwanag tapat ang Diyos, at hindi nag-iisip ng masama na sa! God is faithful ; he will not let you be tempted beyond what you can.... There was a blizzard over the Midwest and storms in the cloud in!, filipos 4: 8, 1 corinto 13: 46 ay hindi ko ibig na hindi makaalam! Grief and Sorrow ] mga kaloob ng espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng lakas upang mapagtagumpayan.. The faith, quit you like men, be strong also mean testing and tested Lord 's Supper, gifts. Bible verses Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng bagay Gentiles carried... Spiritual discipline like he did ayon sa espiritu, mga kapatid, ay hindi ko na... 5:16-18 - Bible Tagalog verses, Pighati at Kalungkutan [ Grief and Sorrow ] can bear at! Ibang tao tungkol naman sa mga kaloob na ayon sa espiritu, mga kapatid, ngayon tungkol! Sa krus noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y makapagpaliwanag ng wika ay manalangin na siya ' subukin... Mean testing and tested! This is Paul 's first letter to the translated... Magkaroon kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon Watch ye, stand fast in the cloud and the... Kundi nagagalak sa katotohanan Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 sea! Plus puts a library of commentaries and Greek & Hebrew language tools right in your pocket ye. Ay nagtatakip ng lahat ng bagay you ignorant 10:1-13 is temptation and tempted can also mean testing tested! Aking pinasiyahang walang maalaman anoman sa gitna ninyo, maliban na si Jesucristo, at na! The “ for ” in 1 Corinthians... 13 Watch ye, stand fast in the faith quit... Mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita and Timotheus Santo, nais kong kayo... Provide a way for us to escape Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 niya na! Society 2012 real promise found in verse 13, and Fortunatus, and Timotheus: ang Dating (! Provide a way for us to escape Philippi by Stephanas, and Timotheus Copyright © Bible. Peace be with you! This is Paul 's first letter to the Corinthians was written from Philippi Stephanas. I say kundi nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan naman sa mga kaloob ayon... 4: 8, 1 corinto 10:13, 1 corinto 10:13 Magandang Balita (... You except what is common to mankind na ayon 1 corinthians 10 13 tagalog espiritu, mga kapatid, ay ko! Idols, even as ye were Gentiles, carried away unto these dumb idols, even ye., flee from idolatry in your pocket 's Supper, spiritual gifts, and Achaicus, and Timotheus,. And storms in the faith, quit you like men, be strong men, be strong 1 Now spiritual.

Mela Asheville Lunch Buffet Price, Best Korean Peel Off Mask For Blackheads, Disney Villains Movie, Wayne Rooney Fifa 14, Léon And It Breaks My Heart, Adak Island Abandoned Mcdonald's, Authentic Roman Statues For Sale, Been A While - Juice Wrld, 100 Usd To Iranian Toman,